Általános Szerződési Feltételek

Általános rendelkezések

1. A MEPOSSZ  Sofőrszolgálat (a továbbiakban: Szolgáltató) sofőrszolgálati tevékenységet vállal, amellyel kapcsolatban a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) dokumentum rögzíti, melyet a Szolgáltató a honlapján közzétesz.

 
2. A Megrendelő a Szolgáltató honlapján részletezett szolgáltatások igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A megrendelés történhet telefonon, e-mail-ben, vagy harmadik fél általi közvetítés útján azonnal, vagy előre meghatározott időpontra szólóan.
3. A jelen ÁSZF a mai naptól kezdődő hatállyal, azaz 2021. július  01. napjától határozatlan időre jön létre.

A Szolgáltató adatai, elérhetőségek

A Szolgáltató neve: Takácsné Földi Mónika  egyéni vállalkozó - MEPOSSZ Sofőrszolgálat
Székhely: 1105 Budapest, Ónodi köz 11.
Nyilvántartási szám: 
Adószám: 55603225-1-42
Telefonszám: +36/70-6-31-31-44
E-mail cím: info@mepossz.hu

A szolgáltatás feltételei

4. A Szolgáltató általános sofőrszolgálat keretében vállalja, hogy az Ügyfelet gépkocsijával együtt egy, a megrendelő által megadott helyről a szintén általa megjelölt címre eljuttatja szállítási díj ellenében.
5. A sofőrszolgálat aktuális díjai ajánlatkérés után érhetők el. A díjak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja. 
6. A szolgáltatás megkezdéséig a megrendelő megrendelését módosíthatja.
7. A Szolgáltató vállalja, hogy Budapest területén 50 percen belül, Budapest 30 km-es körzetében 90 percen belül kiáll a Megrendelő által megadott helyszínre.
8. A Szolgáltató megtagadja a teljesítést, amennyiben felismeri, hogy a gépjármű, amelynek használatával megbízták, nem felel meg a biztonságos közúti közlekedés feltételeinek, annak használatával emberi életet, egészséget, testi épséget veszélyeztet, illetve más tárgyakban, járművekben kárt okozhat.
9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve megtagadja a teljesítést, ha bűncselekmény vagy abban való közreműködés gyanúja lép fel. Ha a fenti tényeket a szolgáltatás bármely szakaszában észleli a sofőr, a jármű további vezetését megtagadja.
10. A Megrendelő felelősséget vállal járműve műszaki állapotáért, és kijelenti, hogy a gépkocsi műszaki állapota a jogszabályban előírtaknak megfelelő: érvényes műszaki vizsgával, környezetvédelmi igazolólappal és kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik, valamint a gépkocsi okmányai a megbízás alatt a Megrendelőnél vannak.
11. A Megrendelő felelősséget vállal a gépjárműben tartózkodó további utasért, illetve a gépjárműben található tárgyakért.
12. A szolgáltatási szerződés a Szállítási lap aláírásával lép hatályba. A sofőrszolgálati munka megkezdésekor a szolgáltató megbízottja (sofőr) Szállítási lapot tölt ki, és a Megrendelővel aláíratja. A szerződés tartalmazza a szolgáltató és a Megrendelő adatait, az indulási és érkezési címet, az árat és a Megrendelő nyilatkozatát a gépjármű jogszerű használatáról és az ÁSZF, valamint az adatvédelmi tájékoztató tartalmának megismeréséről. A Megrendelő a Szállítási lap aláírása után reklamációval nem élhet a Szolgáltató felé. A sofőr a szállítási lap egy példányát a Megrendelőnek átadja.
12. A szolgáltatási szerződés a Szállítási lap aláírásával lép hatályba. A sofőrszolgálati munka megkezdésekor a szolgáltató megbízottja (sofőr) Szállítási lapot tölt ki, és a Megrendelővel aláíratja. A szerződés tartalmazza a szolgáltató és a Megrendelő adatait, az indulási és érkezési címet, az árat és a Megrendelő nyilatkozatát a gépjármű jogszerű használatáról és az ÁSZF, valamint az adatvédelmi tájékoztató tartalmának megismeréséről. A Megrendelő a Szállítási lap aláírása után reklamációval nem élhet a Szolgáltató felé. A sofőr a szállítási lap egy példányát a Megrendelőnek átadja.
13. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megbízási díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató a Polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat mértékével növelt összeget követelheti a Megrendelőtől. A Megrendelő a szolgáltatás díját a célállomásra érkezéskor, megfelelő bizonylat ellenében készpénzben vagy bankkártyával köteles megfizetni a sofőrnek. A sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át a Megrendelő részére. A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelőnek 5 perc áll rendelkezésére lemondani azt! Ellenkező esetben, kiszállási díjat kell fizetni, ami  az elfogadott ár 80 %-a, amit 24 órán belül  köteles teljesíteni. 

14. A szolgáltatás teljesítésével a felek közötti szerződés megszűnik.

Adatkezelés

15. A Szolgáltató a szolgáltatás során tudomására jutó adatokat bizalmasan, a GDPR rendeletben foglaltak, valamint az Infotv. rendelkezései alapján kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja ki. Kivétel ez alól a jogszabályban meghatározott, hatóságok és szervek által történő megkeresés a kötelező adatszolgáltatás szabályai keretében. A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatai közül a következőket kezeli: teljes név, telefonszám, autó rendszáma a szerződés teljesítésétől számított 5 évig a szolgáltatás teljesítésének érdekében. A Megrendelő a személyes adatainak kezeléséhez a szállítási lap aláírásával hozzájárul.

Panaszkezelés

16. Az utasok panaszaikkal telefonon keresztül, vagy a Szolgáltató valamely e-mail-címére megküldött levéllel fordulhatnak a Szolgáltatóhoz. A beérkező utaspanaszokat a Szolgáltató a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a bejelentőt - kérésének megfelelően - értesíti.

17. A szolgáltatás teljesítése és szervezése során a Szolgáltatótól független, előre nem látható ellehetetlenítő körülmények, vagy elháríthatatlan akadályok esetén, - amelyek meggátolják a Szolgáltatót valamely kötelezettsége elvégzésében -, nem követelhető kártérítés a szolgáltatás elmaradásáért (pl.: időjárási körülmények, forgalmi akadályok).

Biztosítás, kártérítés

18. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik felelősségbiztosítással, amely 10 millió forintig fedezi a szolgáltatás során igazoltan a sofőr által okozott káreseményeket.
19. A Polgári törvénykönyv alapján, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az általa okozott jogellenes károk megtérítéséért.

Záró rendelkezések

20. Az ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.
21. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2021.07.01.